Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Richtlijnen
De raadswerkgroep Financiën heeft richtlijnen vastgesteld voor de producten uit de planning en control cyclus, waaronder ook de Perspectiefnota. Deze richtlijnen geven we hieronder weer.

 

 

De afgelopen jaren heeft dit College de perspectiefnota steeds meer gezien als een koersdocument en niet als een concept begroting. De Perspectiefnota 2022-2025 is daarom, in vergelijking met voorgaande jaren, anders van opzet. In voorgaande jaren werd naast een totaal financieel beeld ook per programma ingegaan op de algemene aandachtspunten, voorstellen en investeringen. Aangezien de Perspectiefnota een nota op hoofdlijnen is, hebben we er voor gekozen de programma’s niet meer uit te werken, maar alleen de hoofdlijnen te laten zien. Omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden in aanloop naar de programmabegroting is er voor gekozen om nu nog geen investeringsplan op te nemen. In de Programmabegroting 2022-2025 ziet u uiteraard wel een uitwerking per programma en een investeringsplan.

De Perspectiefnota 2022-2025 nieuwe stijl is als volgt opgebouwd:

Na de inleiding in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 het financieel meerjarenbeeld 2022-2025, de voorstellen Perspectiefnota, de opbrengst van het traject ‘’Duurzame balans in de begroting’ en de extra ambities. Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en de bijbehorende kengetallen.

In bijlage 1 zijn alle voorstellen ‘Duurzame balans in de begroting’ opgenomen en in bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de extra ambities. Tenslotte zijn de uitkomsten van de sessies met de raad inzake ‘Duurzame balans in de begroting’ in bijlage 3 opgenomen.