Bijlage 1 – Voorstellen Duurzame balans in de begroting

Principe 1 - We zijn kritisch op onze rol en taken: heroverwegen ambities/beleid

Terug naar navigatie - Principe 1 - We zijn kritisch op onze rol en taken: heroverwegen ambities/beleid
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Communicatie BussumsNieuws etc De gemeentepagina wordt wekelijks via Enter Media in de huis aan huis krant onder de aandacht gebracht. Er kan ook voor worden gekozen om dit structureel digitaal te doen, via onze website. Er wordt dan voor één kanaal gekozen. We willen blijven communiceren met de bewoners via de huis aan huis krant en niet alleen digitaal. De uitgaven van € 80.000 kunnen met de helft worden teruggebracht door 1 pagina i.p.v. 2 te publicern of aanpassing van de frequentie. Onderzocht wordt wat dit betekent voor de krant. X € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
Heroverwegen inzet/ambitie op de toepassing van de Wet Bibob in Gooise Meren De ambitie heroverwegen en geen inzet vanuit team OOV in het kader van de Wet Bibob. - Juist meer kosten en minder effecten, waaronder bij de geprioriteerde thema’s horeca en vastgoed. - Tegenstrijdige beweging t.o.v. omliggende gemeenten, daar wordt extra geïnvesteerd, komt er verruimde wetgeving (ook Bibob) en toepassing, etc. - Waterbedeffect naar de gemeente Gooise Meren, aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. € - € 9.000 € 9.000 € 9.000
Stoppen met regievoering door team OOV op de aanpak van jeugdoverlast Team OOV stopt met het organiseren van een integrale aanpak. Jeugdoverlast excessen worden via de reguliere route van meldingen opgepakt door de Boa’s en politie. 6 uur per week minder (= 0,17 fte) Dit zal een negatieve impact hebben op de integrale samenwerking en de aandacht voor excessen. Betekent dat ernstigere vormen van jeugdoverlast en criminele jeugdgroepen minder adequaat worden aangepakt, waardoor meldingen toenemen en mogelijk negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid op straat. € - € 13.000 € 13.000 € 13.000
Verminderen inzet op woonoverlast door team OOV Minder inzet op overlast in de woonomgeving met name bij huurwoningen van woningcorporaties. OOV heeft zowel een adviesrol als een regierol. OOV zal de aanpak van woonoverlast bij huurwoningen alleen een adviesrol vervullen. 4 uur per week minder (= 0,11 fte) Verminderen van de aanpak woonoverlast gaat ten koste van de veiligheid en leefbaarheid in een wijk. Veel personen ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren, waaronder geluidsoverlast, overlast als gevolg van huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie. € - € 9.000 € 9.000 € 9.000 3
Digitale weerbaarheid/Cybersecurity Geen extra (regionale ) inzet van OOV op digitale weerbaarheid en cybersecurity. 4 uur per week minder (= 0,11 fte) Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte of langere tijd verlammen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende incidenten geweest waarbij duidelijk werd wat de impact van een digitale storing of aanval kan zijn. € - € 9.000 € 9.000 € 9.000
Regievoering en uitgebreide advisering bij de aanpak van risicovolle evenementen Voor veel evenementen geldt dat OOV uitgebreid adviseert of zelfs de regie voert bij de aanpak daarvan, zoals bij de jaarwisseling, de vuurwerkdiscussie of de kermis. Met dit voorstel stopt team OOV met de regievoering en integrale aanpak rond (onvoorziene) evenementen. Team OOV adviseert alleen nog op reguliere wijze aan andere afdelingen en het bestuur. 6 uur per week minder (= 0,17 fte) Dit zal een negatieve impact hebben op de integrale samenwerking en de veiligheid bij (onvoorziene) evenementen. € - € 13.000 € 13.000 € 13.000
Contract met Hilversum over toezicht op drank- en horecawet opzeggen Het toezicht op de drank- en horecawet is uitbesteed aan de gemeente Hilversum die deze taak voor alle regiogemeenten uitvoert. De controle zou kunnen worden stopgezet. Het stopzetten van de controle heeft maatschappelijke consequenties. Het toezicht op het schenken en verkopen van alcohol aan minderjarigen draagt bij aan de volksgezondheid en een veilige leefomgeving. € 21.500 € 21.500 € 21.500 € 21.500
Vastgoed - verkopen eigen panden Op basis van toetsingskader kijken welke panden we wel en welke we niet willen houden. Halverwege dit jaar zijn de kaders klaar. De gemeente heeft veel panden in eigen bezit. Het is goed om te kijken welke panden verkocht zouden kunnen worden. X € - pm pm pm
Reclamebelasting harmoniseren Belasting heffen in alle kernen tbv een gezamenlijke ondernemersfonds, zoals nu al gebeurt in Bussum. Hierdoor zullen de ondernemers minder op de gemeente leunen om initiatieven van de grond te krijgen. In Bussum betalen de ondernemers al jaren zelf hun activiteiten, denk aan feestverlichting, bloembakken, en evenementen. In Naarden betaalt de gemeente voor bijna de volle 100% de feestverlichting (€ 110.000 in 10 jaar) en het Sinterklaasfeest. X € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Invoeren buitenreclame Het opstellen van een eenduidig Reclamebeleid voor de openbare ruimte in het hele grondgebied van de gemeente Gooise Meren. Hierdoor kan de gemeente extra inkomsten genereren. Er wordt op dit moment weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor buitenrelame. Met het opstellen van uitgangspunten kan dit op een goede en bij de gemeente passende manier worden uitgevoerd. Door de centrale en toegankelijke ligging van de gemeente wordt ingeschat dat de gemeente een zeer gewilde locatie is voor reclame exploitanten. X € 35.000 € 140.000 € 140.000 € 160.000
Inkomsten voor ligplaatsen Het opstellen van een eenduidig ligplaastenbeleid voor de publieke openbare wateren in het hele grondgebied van de gemeente. Niet overal gelden tarieven en als er tarieven gelden, wordt niet overal opgehaald. Het is nog onzeker of dit op lange termijn iets oplevert. X € - € - € - € -
Beheer en onderhoud groen Versoberen van het groen onderhoud Dit voorstel is verwerkt in scenario 1A van de actualisatie beheerplannen. € - pm pm pm
Onderhoud Begraafplaatsen Verschillende voorstellen t.a.v. onderhoud begraafplaatsen. Levert te weinig op en is veel werk. € - € - € - € -
Natuurbegraafplaats en aanleg Dat heeft een positief effect op de begraafplaatsen Dit is geen besparing. € - pm pm pm
Zwembad De Lunet samen-voegen met Naarderheem Onderzoeken of op de langere termijn de ontwikkelingen rond Naarderheem zwemmogelijkheden in Naarden bieden. De ontwikkeling Naarderheem biedt kansen voor de situatie rond zwembad De Lunet. Mogelijk wordt hier een revalidatiezwembad gerealiseerd, dat zwemmogelijk-heden biedt waardoor De Lunet overbodig zou worden. De onderhoudskosten bedragen € 151.500 en de exploitatie-vergoeding € 80.000 per jaar. X € - € - pm pm
Adoptie rotondes Rotondes door lokale ondernemers laten adopteren. Hierdoor vallen onderhoudskosten vrij en zijn er aanvullende inkomsten (circa € 1.000 per rotonde). X € - pm pm pm
Ongediertebestrijding door inwoners zelf Niet langer ratten bestrijden bij particulieren, enkel ongediertebestrijding in het openbaar gebied uitvoeren. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties (overlast voor buren) en levert te weinig op. € - € - € - € -
Mimimabeleid opnieuw vormgeven De hoogte van de tegemoetkomingen binnen de minimaregelingen Doe-budget 2019, Kinder- en Jeugdbudget 2019 en de Verordening pc-regeling 2016 bekijken. Goed om te kijken naar de mogelijkheden. X € - pm pm pm
Bijzondere bijstand Onderzoeken of de regels voor de Bijzondere bijstand kunnen worden aangescherpt waardoor de uitgaven kunnen dalen. Goed om te kijken naar de mogelijkheden. x € - pm pm pm
Eenzaamheid is voortaan geen indicatiegrond voor maatwerk Verschuiving van inzet op maatwerkvoorziening naar de inzet van laagdrempelige collectieve voorzieningen. Door demedicaliseren en normaliseren wordt ingezet op oplossingen die laagdrempelig zijn en wordt duur maatwerk voorkomen. X € - pm pm pm
Verminderen aantal speelplaatsen Het totaal aantal speellocaties (104) met 5 locaties verminderen. Niet wenselijk om te bezuinigen op speelplaatsen, omdat we voorzieningen voor kinderen belangrijk vinden. € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Buurtsportcoach anders organiseren Het verminderen van het aantal buurtsportcoaches bij het Sportfonds met 0,6 fte. Het is de bedoeling dat de buurtsportcoaches minder tijd besteden aan overhead (vooral communicatie), waardoor het verminderen van de fte niet ten kosten gaat van de activiteiten. Om de subsidie vanuit het Rijk te waarborgen, dient de ambtelijke inzet te worden verhoogd van 0,4 naar 1 fte. Hiermee is in de opbrengst rekening gehouden. X € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
Totaal van alle voorstellen € 156.500 € 314.500 € 314.500 € 334.500

Principe 2 - We voeren geen taken uit waar anderen dat beter kunnen: meer samenwerken/uitbesteden (verbonden partijen)

Terug naar navigatie - Principe 2 - We voeren geen taken uit waar anderen dat beter kunnen: meer samenwerken/uitbesteden (verbonden partijen)
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Regio Gooi & Vechtstreek De regio G&V heeft naar aanleiding van een brief van de wethouders Financiën van de regio bezuinigd. In de Regiobegroting 2022 is aangegeven dat de regio vanaf 2022 in totaal € 1,2 miljoen gaat bezuinigingen. Hiervan is circa € 250.000 in het voordeel van GM. X € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000
Metropool regio Amsterdam Bevriezing van de bijdrage aan de MRA. Bevriezing is redelijk en haalbaar, maar levert geen besparing op. € - € - € - € -
Metropool regio Amsterdam GM kiest er voor om uit de MRA te treden en stapt uit het convenant. Dat levert direct een structurele kostenmindering op van jaarlijks € 1.53 per inwoner, oftewel € 88.000 op jaarbasis. Met uittreding uit de MRA zou GM zich isoleren van de regio. € - € 88.000 € 88.000 € 88.000
Verbonden partijen Een bezuiniging van 3% op het budget voor de verbonden partijen. We verwachten dat de andere verbonden partijen, net als de regio G&V heeft gedaan, ook 3% bezuinigen op hun budget naar aanleiding van de brief van de wethouders Financiën van de regio. X € - € 180.000 € 180.000 € 180.000
Totaal van alle voorstellen € 250.000 € 518.000 € 518.000 € 518.000

Principe 3 - We verhouden ons tot anderen en de wereld om ons heen: benchmark

Terug naar navigatie - Principe 3 - We verhouden ons tot anderen en de wereld om ons heen: benchmark
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Leges Burgerzaken omhoog Verhogen leges Basisregistratie Personen (BRP) van € 9,95 naar € 12,50 per uittreksel (gelijk trekken met omliggende gemeenten). Kijkend naar de leges van het uittreksel BRP in GM (€ 9,95) zijn wij op Blaricum na het laagst. Gemiddeld ligt de prijs van een uittreksel BRP in de regio rond de € 12,50. Hilversum € 12,50, Huizen en Wijdemeren € 14. X € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500
Toeristenbelasting Het verhogen van de toeristenbelasting van € 1,79 naar € 2. Op basis van benchmark (Blaricum € 2, Huizen € 2,23, Eemnes € 2) kan de toeristenbelasting worden verhoogd. X € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Precario terrassen De tarieven voor precario terrassen verhogen. Niet wenselijk pm pm pm pm
OZB-woningen De OZB-woningen met in totaal 10% te verhogen (in 3 jaar tijd, € 10 per jaar). Tot op heden is de OZB alleen verhoogd voor inflatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de tarieven van GM in verhouding tot het landelijk gemiddelde en omliggende gemeenten laag zijn. Daarnaast is sprake van een negatief effect van de WOZ-waarde op de uitkering uit het Gemeentefonds, die wij niet compenseren middels een verhoging van het OZB tarief. € 300.000 € 600.000 € 900.000 € 900.000
OZB- niet woningen tarief extra verhogen De OZB-niet woningen met in totaal 10% te verhogen (in 3 jaar tijd). Idem aan toelichting OZB-woningen € 60.000 € 120.000 € 180.000 € 180.000
Totaal van alle voorstellen € 387.500 € 747.500 € 1.107.500 € 1.107.500

Principe 4 - We subsidiëren organisaties die bijdragen aan onze ambities: weloverwogen subsidiebeleid

Terug naar navigatie - Principe 4 - We subsidiëren organisaties die bijdragen aan onze ambities: weloverwogen subsidiebeleid
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Instellen subsidieplafond Het instellen van een subsidieplafond vanaf 2023. Dit betekent dat het totaalbedrag aan subsidies vanaf 2023 niet wordt geïndexeerd of verhoogd. Hiermee vragen wij aan de gesubsidieerde instellingen om bij te dragen aan de heroverweging, net zoals we dat vragen aan de verbonden partijen. X € - € 120.000 € 120.000 € 120.000
Totaal van alle voorstellen € - € 120.000 € 120.000 € 120.000

Principe 5 - De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: draagkrachtbeginsel

Terug naar navigatie - Principe 5 - De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: draagkrachtbeginsel
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Intergraal werken op uitvoeringsniveau Zo integraal en gecoördineerd mogelijk werken op uitvoeringsniveau bij aanpak van meervoudige problematiek binnen het sociaal domein. Kwetsbare burgers zijn gebaat bij een integrale aanpak van hun meervoudige problematiek. Dit bespaart mogelijk uitvoerings- en zorgkosten. Dit voorstel is domeinoverstijgend en moet in afstemming worden gebracht met minimaal P7 en mogelijk meerdere programma’s. We wachten op landelijk beleid. € - pm pm pm
Totaal van alle voorstellen € - € - € - € -

Principe 6 - We streven naar kostendekkendheid van tarieven en diensten

Terug naar navigatie - Principe 6 - We streven naar kostendekkendheid van tarieven en diensten
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Vastgoed - kostprijs dekkende huur Kostprijs dekkende huur is onderzocht. Opbrengst op basis van conservatieve schatting. Kostprijs dekkende huur is onderzocht. De opbrengst is op basis van een conservatieve schatting. Het gaat hierbij niet om panden van instellingen waar wij subsidie aan verstrekken en leidt dus niet tot een hogere subsidie. X € - € 100.000 € 100.000 € 100.000
Kostendekkendheid parkeertarieven Het onderzoeken of kostendekkendheid van parkeertarieven mogelijk is. In het kader van dit principe is het goed om ook naar de kosten- dekkendheid van parkeertarieven te kijken. Wordt nog verder uitgezocht, maar vooralsnog uitgegaan van een opbrengst van € 125.000. X € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000
Kostendekkendheid begraafrechten en marktgelden onderzoeken Tarieven verhogen zodat sprake is van kostendekkendheid. Uitgangspunt is kostendekkendheid, tenzij we ons op deze manier uit de markt prijzen. X pm pm pm pm
Verhogen afvalstoffenheffing Structurele verhoging van de afvalstoffenheffing door toerekening straatreiniging (10%). In 2022 betekent dit een absolute verhoging van € 5 per jaar per huishouden. Gemeenten mogen maximaal 30% van de kosten van straatreiniging toerekenen aan de afvalstoffen-heffing, omdat het aanbieden van afvalstoffen in zakken nevenvervuiling (zwerfafval) kan veroorzaken en controle nodig is op het juist aanbieden van afval. Een dergelijke keuze maakt deel uit van de vrije beleidsruimte van het gemeentebestuur. Vanwege de verhoging van de bijdrage aan de regio voor de GAD (Regiobegroting 2022) wordt voorgesteld 10% toe te rekenen. De hogere regiobijdrage leidt al tot een verhoging van € 25 in 2022 en € 15 vanaf 2023. X € 121.500 € 121.500 € 121.500 € 121.500
Kostendekkendheid leges WABO In 2019 zaten wij op 60% kostendekkend, in 2020 op 87%. Nu niet haalbaar vanwege de grote woningbouwprojecten in de komende jaren. Op termijn wel mogelijk. € - € - € - € -
Totaal van alle voorstellen € 246.500 € 346.500 € 346.500 € 346.500

Principe 7 - We zijn financieel in evenwicht en maken zorgvuldige keuzes: begrotingsscan

Terug naar navigatie - Principe 7 - We zijn financieel in evenwicht en maken zorgvuldige keuzes: begrotingsscan
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Burgerparticipatie/Doe-democratie Het budget van € 86.100 voor het programma Doe-democratie met € 50.000 verminderen tot € 36.100 per jaar. Het programma Doe-democratie werkt aan de totstandkoming van een gelijkwaardig samenwerkingsproces tussen gemeente en samenleving en wordt nadrukkelijk met inwoners samen vormgegeven. Hiervoor is een structureel budget van € 86.100 gereserveerd. Dit budget wordt veelal gebruikt voor andere doeleinden dan de inhuur van externe bureaus ten behoeve van participatie. X € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000
Verlagen Opleidingsbudgetten Het opleidingsbudget verlagen van € 480.000 naar € 455.000. Het aanpassen van het opleidingsbudget aan de realiteit. X € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Leefbaarheid afschalen In het kader van leefbaarheid is er voor 2021 en 2022 tijdelijk extra geld geserveerd. Dit budget kan worden gehalveerd. De afgelopen periode zijn minder bestedingen t.b.v. het (tijdelijk) budget leefbaarheid gedaan. De middelen waren bedoeld voor het opstellen van een actieplan Leefbaarheid en de uitvoering hiervan. Enerzijds voor knelpunten op het gebied van leefbaarheid die gemeentebreed spelen: rommel op straat, geluidsoverlast, luchtkwaliteit e.d., anderzijds voor de ontwikkeling (met inwoners) van wijkplannen, inclusief middelen die inwoners kunnen inzetten voor kleine verbeteringen. X € 75.000 € - € - € -
Schuldhulpverlening De begroting in lijn brengen met de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Er blijft ieder jaar budget over. X € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000
Kinderopvang De begroting in lijn brengen met de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Er blijft ieder jaar budget over. X € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000
Halveren stimuleringssubsidie De stimuleringssubsidie halveren voor het organiseren van kleinschalige sportevenementen. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. Er blijft ieder jaar budget over. X € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Post onvoorzien verlagen Het opnemen van een post onvoorzien is verplicht, maar kan naar beneden worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om € 10.000 te begroten in plaats van € 50.000. Er is de afgelopen 4 jaar geen gebruik van het budget gemaakt. X € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
Rekenkamer Het budget van € 60.000 halveren. Er wordt ieder jaar voor 2 externe onderzoeken budget begroot, maar daadwerkelijk vindt er 1 onderzoek plaats. X € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
Opleidingsbudgetten van de raad Het budget van € 12.500 voor opleidingen verminderen met € 10.000. Het budget wordt nauwelijks uitgegeven, hooguit in het eerste jaar van de raadsperiode. X € - € 10.000 € 10.000 € 10.000
Totaal van alle voorstellen € 425.000 € 360.000 € 360.000 € 360.000

Principe 8 - We verbeteren continu: efficiency

Terug naar navigatie - Principe 8 - We verbeteren continu: efficiency
Omschrijving idee Inhoud voorstel Toelichting Keuze college 2022 2023 2024 2025
Kosteloze huwelijken door eigen ambtenaren Wekelijks worden 2 kosteloze huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Deze huwelijken worden nu voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). De Babs krijgt hiervoor een vergoeding. Er is geen maatschappelijke impact. Het huwelijk/partnerschaps-registratie wordt gewoon voltrokken, maar dan door eigen ambtenaren. Hierdoor besparen we de vergoedingskosten van de babs. X € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
Formatie wethouders Het verminderen van het aantal wethouders Het minimum aantal wethouders voor elke gemeente is twee. Gooise Meren mag met 57.715 inwoners 6 voltijdse wethouders hebben. Deze beslissling ligt bij het volgend college. 1 wethouder kost circa € 1 ton. € - pm pm pm
Openingstijden verkorten Het pand sluiten op de vrijdagmiddag. Dit betekent minder kosten voor het openhouden van het pand. De verwachting is dat dit niet ten koste gaat van de dienstverlening. X € - pm pm pm
Minder externe inhuur (o.a. ICT formatie) Ten laste van de begrote salarispost vindt op een aantal plaatsen structurele inhuur plaats, wanneer deze wordt vervangen door “eigen” personeel is dit goedkoper en kan doordat er minder wordt uitgegeven een formatieve besparing plaatsvinden. Onder langdurig verstaan we minstens 6 maanden. We hebben inhuur niet begroot, dus levert het niets op. € - pm pm pm
Representatie college Het verminderen van de representatieve uitgaven met € 15.000. Hierdoor blijft er € 85.000 beschikbaar. Er kan efficiënter met het budget worden omgegaan door keuzes te maken t.a.v. bestedingen of andere invulling te geven aan de uitgavendoelen. X € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Hybride werken Het invoeren van hybride werken. De totale schoonmaak/catering kosten voor het in stand houden van het gemeentehuis bedragen nu circa € 300.000. Hybride werken kan op termijn leiden tot minder uitgaven. Het is op dit moment niet mogelijk om gefundeerde aannames te doen over de haalbaarheid, wenselijkheid en realiseerbaarheid van dit voorstel. X € - pm pm pm
Toepassing en coördinatie van de Wet Bibob in Gooise Meren Vanaf 2018 wordt er in de gemeente (actiever) ingezet op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (prioriteit in het IVP). In de praktijk komen onderzoeken op basis van signalen van ondermijning veelal voor rekening van team OOV. Hiervoor moet externe capaciteit worden ingehuurd. Voorgesteld wordt om de komende jaren tot een effectieve en efficiënte inzet van de Wet Bibob te komen door op de vakafdelingen de Bibob-onderzoeken uit te voeren, o.a. door de vergunningverlener wabo, de subsidievertrekker of de jurist grondzaken. Hierdoor is minder externe inhuur nodig. Op de langere termijn zorgt deze wijze van organiseren voor het opbouwen van voldoende expertise en kwaliteit in de eigen organisatie, dit bespaart kosten voor externe inhuur. Er zal een beperkte tijdsinvestering van de betrokken medewerkers noodzakelijk zijn. Allereerst voor de opleiding om te komen tot een basisniveau Wet Bibob, daarnaast voor de uitvoering van de Wet Bibob en jaarlijkse bijscholingsmomenten. Echter, deze inzet is beperkt wanneer dit geïntegreerd wordt in de reguliere processen en gesprekken. Bijvoorbeeld integratie in de reguliere aanvraag omgevingsvergunning bouw en de gesprekken in dit proces. X € - € 20.000 € 20.000 € 20.000
Vermindering van straatmeubilair en verkeersborden. Er is teveel straatmeubilair (parkeerpalen en prullenbakken) in Gooise Meren. Dit geldt ook voor het aantal verkeersborden. Door het aantal te verminderen kan het budget voor straatmeubilair (€ 90.000) en verkeersborden (€ 80.000) kan hierdoor met 10% naar beneden worden bijgesteld. Uit onderzoek van VVN blijkt dat 20% van de verkeersborden in Nederland overbodig is. Dit zorgt voor verwarring en onveilige situaties op de weg. Daarnaast worden er veel parkeerpalen geplaatst. Onderzoeken of dit past met het oog op de nieuw vast te stellen beheerplannen. X € - € 17.000 € 17.000 € 17.000
Parkeren: moderniseren parkeerketen Modernisering parkeerketen o.a. met scanauto X € - pm pm pm
Bij ruimtelijke projecten meer geld ophalen Slimmer worden in het verhalen van de kosten. We moeten zorgen dat ontwikkelaars meebetalen aan kosten die buiten het project worden gemaakt. Hiervoor dient middels een nota bovenwijkse voorzieningen een berekeningssystematiek te worden opgesteld. X € - pm pm pm
Minimabeleid: automatisering Daarnaast kijken naar verhalen ambtelijke kosten. X € - pm pm pm
Minimabeleid: Vereenvoudigen Vereenvoudiging en harmonisatie van de minimaregelingen Kinder- en Jeugdbudget 2019, Doebudget 2019 en Verordening PC-regeling 2016. Betreft een efficiencyslag en deregulering. X € - pm pm pm
Re-integratie: SROI Inspanning om mensen bij opdrachtgevers aan het werk te helpen, waardoor zij geen uitkering meer hoeven te ontvangen. Opdrachtnemers krijgen naar verhouding van hun opdracht een inspannings-verplichting op het gebied van arbeidstoeleiding mee. Opdrachtnemers kunnen zelf kiezen in welke vorm zij SROI aanbieden, zoals werkervarings- of stageplaatsen ter beschikking stellen of werkzoekenden in dienst nemen. Dit voorstel heeft als gevolg dat er anders gekeken wordt naar ons opdrachtgeverschap. Naast het toezien op de opdracht moeten wij ook zorgen dat de SROI naar behoren wordt uitgevoerd. Het maken van afspraken over de vorm van SROI en het toezicht op goede naleving van de afspraken is belegd bij de regio. X € 52.500 € 105.000 € 105.000 € 105.000
Re-integratie: uitkering Het budget voor reïntegratie nog actiever inzetten op voorzieningen die leiden tot stijging op de participatieladder De kans op uitstroming wordt vergroot en het aantal Participatie-wetuitkeringen zal dalen. Hoewel hierbij eerst een investering moet worden gedaan levert dit uiteindelijk een besparing op. X € 65.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000
Meer op (Europese) subsidies aanboren Onderzoek naar het verwerven van extra (Europese) subsidies. Er zijn verschillende (Europese) gelden die voor (co)financiering van projecten kunnen dienen. Hiervoor is wel een extra inspanning nodig. X € - pm pm pm
Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam Kwartiermaker SSD loopt af. We willen investering in kwartiermaker doortrekken en stevig inzetten op Stichting Gerben Struik. Hierdoor kan het initiatievenfonds afgebouwd worden. De excte uitwerking wordt nog uitgezocht voor de begroting. X € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
Intergraal werken op uitvoeringsniveau Zo integraal en gecoördineerd mogelijk werken op uitvoeringsniveau bij aanpak van meervoudige problematiek binnen het sociaal domein. Kwetsbare burgers zijn gebaat bij een integrale aanpak van hun meervoudige problematiek. Dit bespaart mogelijk uitvoerings- en zorgkosten. Dit voorstel is domeinoverstijgend en moet in afstemming worden gebracht met minimaal P7 en mogelijk meerdere programma’s. Niet te vertalen in geld. € - pm pm pm
Kerncollectie kunst verkopen. Er is een aantal waardevolle schilderijen (stadhuis Naarden). Levert te weinig op. Verkoop kost ook weer geld (kunstenaars opzoeken BKR, veilingkosten, etc.) € - pm pm pm
Informatisering Uit benchmark blijkt dat we meer zouden moeten gaan uitgeven, maar dit proberen we te voorkomen. Geen besparing € - € - € - € -
Totaal van alle voorstellen € 187.500 € 392.000 € 392.000 € 392.000