Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting

Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting

Terug naar navigatie - Bijlage 3 – Uitkomst raadsessies Duurzame balans in de begroting
Omschrijving idee Komt wel/niet overeen met voorstellen college Richtinggevend principe Programmanummer Wat is het voorstel?
Burgerparticipatie verminderen wel Heroverwegen 1, 3, 4 Niet automatisch burgerparticipatie opstarten, maar gericht kijken of het nodig is. Ook is het mogelijk om de wijkagenda's te vertragen.
Externe bureaus vermijden.
Minder (externe) onderzoeken niet Efficiency 1, 2, 3, 4 Minder geld uitgeven voor (extern) onderzoek en raad zou hier ook minder om moeten vragen. Meer gebruik maken van bestaande onderzoeken (bv ondermijning)
Fractiebijdrage raad wel Efficiency 1
Verbonden partijen wel Verbonden partijen 1, 9 • Trap op trap af
• Beoordelen en/of heroverwegen taken Regio
Projecten verminderen of temporiseren wel Heroverwegen 1, 3, 4 • Matchen van projecten met ambtelijke capaciteit, ambities bijstellen
• bv Vestingplein in Muiden, Naarden buiten de vesting of parkeergarage temporiseren, plein gemeentehuis
• Wel ambtelijke capaciteit benutten, maar niet inhuren.
Verminderen aantal wethouders wel Efficiency 1 De bestuurlijke capaciteit met 1 fte verminderen.
Efficiënt inzetten van mensen (bv BOA's/doventolken) niet Efficiency 2 Is het altijd nodig om 2 mensen aanwezig te laten zijn? Bij het al of niet kappen van bomen waren 2 BOA’s aanwezig. Bij een buurtbijeenkomst waren 2 doventolken aanwezig voor 1 mevrouw met gehoorproblemen.
Samenwerking met andere gemeenten op het gebied van veiligheid wel Verbonden partijen 2 Samenwerking met andere gemeenten op het gebied van veiligheid.
Beter communiceren over veiligheid niet Efficiency 2 is dit een bezuinigingsvoorstel? Preventie
Inzet buurtvoorzieningen niet Heroverwegen 2 Zorgen voor een samenleving waar mensen naar elkaar omzien, door buurtvoorzieningen (o.a. kerken) te betrekken.
Inwoners meer betrekken niet Heroverwegen 2, 3, 5, 9 • Burgers meer betrekken bij het opsporen van ondermijning.
• Inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren aan het ophalen van zwerfafval
• Inwoners betrekken bij onderhoud door ze onderhoud of een vuilnisbak te laten adopteren.
• Inwoners de perken tussen woningen zelf laten onderhouden (wordt vaak tegengehouden door Right to Challenge.
• Inwoners meer betrekken bij leefomgeving. Gezamenlijk met gemeente inzetten voor onderhoud, groen en zwerfafval.
• Plaats ijzeren bakken/hekwerken waar groen-/tuinafval in wordt verzameld door bewoners.
Inzet van subsidies wel Efficiency 3, 7 • Meer gebruik maken van subsidies voor groener, duurzamer rijden van eigen wagenpark.
• Inzet van subsidie van Provincie
• Europese subsidies tbv verduurzaming schoolgebouwen.
De vervuiler betaalt wel Profijtbeginsel 3 Als het gaat om parkeren en wegenonderhoud geldt: de vervuiler betaalt.
Vignet voor mountainbikeroutes niet Benchmark 3 Mountainbikers laten betalen voor fietsen in GM d.m.v. een vignet, zoals in andere gemeenten.
Groen onderhoud wel Heroverwegen 9 • Vervang bomen door minder onderhoudsgevoelige exemplaren
Kostendekkenheid leges wel Kostendekkendheid 4, 9 • Onderzoeken of de leges bij projectontwikkelaars en bouwvergunningen in verhouding staan met de gemaakte kosten.
• Kostendekkendheid leges, maar wel realistisch
Invoeren vermakelijkhedenretributie niet Kostendekkendheid 4 Na corona invoeren van vermakelijkhedenretributie voor Muiderslot en Valkenveen, vanwege kosten voor parkeren en handhaven.
Verkoop bezittingen gemeenten en grondbezit wel Heroverwegen 4 Vaart maken (en niet temporiseren) met verkopen van bezittingen gemeente en grondbezit die we nog hebben en waar bewoners tegen sputteren.
Minder kosten energietransitie niet Heroverwegen 4 Minder kosten maken voor energietransitie (van gas af).
Zwemgelegenheid Naarden onderzoeken wel Heroverwegen 4 Kijken naar zwemmogelijkheid in Naarderheem i.p.v. in de Lunet.
Betere vergunningverlening niet Efficiency 4 Zorgen dat vergunning goed verleend wordt, zodat er geen bezwaar kan worden gemaakt. Procedure kost veel geld.
Rioolrecht niet Heroverwegen 5 • Afkoppelen hemelwaterafvoeren: particulieren zelf laten betalen.
• Inwoners met stenen tuin: extra heffing voor rioolrecht.
Onderhoud groen wel Heroverwegen 5 • Stoppen met maaien fonteinkruid randmeren
• Ecologisch evenwicht in balans brengen
Inkopen regionaal wel Verbonden partijen 5 Inkopen meer regionaal doen
Slimme straatverlichting niet Efficiency 5 • Zouden we kunnen investeren in slimme straatverlichting (alleen laten branden als het nodig is) en duurzaam (investeren in led verlichting op plekken waar dat nu nog niet is). Hoeveel besparen we dan op energiekosten?
• Brinklaan en buitenverlichting op huizen. Minder lantaarnpalen.
Bijstellen ambities wel Heroverwegen 5 Veel hoge ambities in Gooise Meren. 95% heel goed haalbaar is, laatste 5% is heel duur. Kijk naar het bijstellen van verschillende doelen.
Stageplekken wel Efficiency 6 Bedrijven actief benaderen/stimuleren voor inzet stageplekken.
Woningen voor mensen die op dure zorgplekken zitten niet Heroverwegen 7 Beschikbaar stellen woningen voor mensen die uit de zorg komen maakt dure plek in de zorg vrij.
Kunstbezit wel Efficiency 8 Kunstbezit overdragen aan musea zodat structurele kosten verlaagd kunnen worden.
Sportvelden en onderhoud niet Efficiency 8, 9 • Onderhoud sportvelden kost veel geld. Gras i.p.v. kunstgrasvelden is goedkoper en duurzamer (minder plastic).
• Kijken naar onderhoud i.s.m. agrarische opleidingen, waardoor de kosten zouden dalen.
• Onderzoek naar goedkopere alternatieven voor watervelden.
• Onderzoek lidmaatschapsgelden sportverenigingen om te beoordelen of we ten onrechte subsidie verlenen aan kapitaalkrachtige verenigingen
Privatisering van 't Spant niet Heroverwegen 8 Het Spant privatiseren.
OZB wel Benchmark 9 Hogere OZB in de toekomst (na corona)
Besparing door Hybride werken wel Efficiency 9 Onderzoek besparingen door meer thuiswerken. Geplande investering in werkplekken e.d. verlagen; ruimtegebruik, energielasten e.d.
Afschrijvingstermijnen investeringen niet Investeringen 9 Verhogen afschrijftermijn door duurzaamheidsinvesteringen
Duurzame ontwikkeling medewerkers niet Heroverwegen 9 Blijven investeren in duurzame ontwikkeling medewerkers i.p.v. duurdere inhuur; tevens voorkomen hoge kosten werving en selectie; ook voor verbetering kwaliteit.