3. Ontwikkeling weerstandsvermogen en kengetallen

3.1 Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - 3.1 Weerstandsvermogen

Totaal bestemmingsreservesIn deze paragraaf schetsen we de ontwikkeling van de financiële positie en enkele kengetallen. De cijfers zijn gebaseerd op de concept Jaarstukken 2020, de Programmabegroting 2021-2024 en onderhavige perspectiefnota. In de Programmabegroting 2021-2024 is de inzet van de algemene reserve voor de uitgaven tijdelijke huisvesting onderwijs verwerkt. Zoals is te lezen op blz. 11 wordt rekening gehouden met de mogelijke nieuwbouw/fusie van 2 scholen op het Hocras terrein.
Dit kan een gunstig effect hebben op de kosten voor die tijdelijke huisvesting en daardoor op onderstaande tabellen en kengetallen.

Reserves Saldo 31-12-2020 Mutaties 2022 t/m 2025

Saldo 31-12-2005

 

Algemene Reserve JS20/PB21 32.235.833 -16.551.813 15.684.019
Voorstel PN22      
Incidentele dekking reserves 0 0 0
Totaal  Algemene Reserve 32.235.833 32.235.833 15.684.019
Totaal bestemmingsreserves 15.914.464 -2.003.535 13.910.928
Totaal reserves 48.150.296 -18.555.349 29.594.948

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de geïnventariseerde risico’s. In de concept Jaarstukken 2020 beloopt dit een bedrag van ruim € 9 miljoen. In dit bedrag is rekening gehouden met de nadelige effecten als gevolg van de coronacrisis. Enkele bestemmingsreserves zijn geoormerkt ter dekking van kapitaallasten en daardoor niet vrij besteedbaar als onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit.

 

Weerstandscapaciteit Saldo 31-12-2020 Mutaties 2021 t/m 2025 Saldo 31-12-2025
Algemene reserve 32.235.833 -16.551.813 15.684.019
Onbenutte belastingcapaciteit PM PM PM
Stelpost onvoorzien 50.000 0 50.000
Vrij besteedbare bestemmingsreserves 7.715.611 840.338 8.555.959
Totale weerstandscapaciteit (vooralsnog excl. onbenutte belastingcapaciteit) 40.001.454 -15.711.476 24.289.978

 

 

De benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, bepaalt de ratio van het weerstandsvermogen. Indien deze ratio groter is dan 1 dan is sprake van een voldoende weerstandscapaciteit, boven 2 zelfs uitstekend. De kwalificatie ‘uitstekend’ gaat op voor Gooise Meren, maar we constateren wel een dalende tendens.

Weerstandsvermogen Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2025
Risico's concept Jaarstukken 2020 9.494.497
Ratio weerstandsvermogen 4,21 2,56

3.2 Kengetallen

Terug naar navigatie - 3.2 Kengetallen

Hieronder volgen de ‘verplichte’ kengetallen uit de paragraaf weerstandsvermogen.
In deze kengetallen zijn de uitkomsten van onderhavige voorstellen in de perspectiefnota verwerkt.

Tabel

Als we dit vertalen naar rapportcijfers, een methodiek zoals onlangs door de raad vastgesteld (Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen, zaak 2135840) , dan ziet het plaatje er als volgt uit.

Tabel

Voor de eerste jaren blijven we op een aanvaardbaar niveau; vanaf 2024 zullen maatregelen moeten worden getroffen om het rapportcijfer op een minimumniveau van 6 te krijgen. Dit betekent keuzes in de voorgenomen investeringen. Gelet op de feitelijke realisatie tot en met 2020 is de verwachting dat het cijfer een positieve omslag zal kennen.

Verloop van de kengetallen Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
netto (gecorrigeerde) schuldquote 60,10% 81,00% 89,60% 111,30% 128,10% 145,80%
solvabiliteitsratio 22,00% 18,50% 14,70% 13,30% 11,90% 11,90%
structurele exploitatieruimte 1,40% 0,80% 0,10% 0,40% 0,50% 0,50%
grondexploitatie 4,20% 5,60% 4,70% 3,80% 4,70% 4,70%
belastingcapaciteit 107,70% 108,20% 111,80% 115,60% 117,10% 117,10%
Als we dit vertalen naar rapportcijfers, een methodiek zoals onlangs door de raad vastgesteld[1], dan ziet het plaatje er als volgt uit.
Rapportcijfer (BDO methode) Rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
netto (gecorrigeerde) schuldquote 3 3 3 3 2 1
solvabiliteitsratio 2,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
structurele exploitatieruimte 1 1 1 1 1 1
grondexploitatie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
belastingcapaciteit 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal rapportcijfer 8,3 6,9 6,9 6,9 5,9 4,9
Voor de eerste jaren blijven we op een aanvaardbaar niveau; vanaf 2024 zullen maatregelen moeten worden getroffen om het rapportcijfer op een minimumniveau van 6 te krijgen.
Dit betekent keuzes in de voorgenomen investeringen. Gelet op de feitelijke realisatie tot en met 2020 is de verwachting dat het cijfer een positieve omslag zal kennen.
[1] Notitie Uitgangspunten beoordeling kengetallen (zaak 2135840)